MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý AntonIČO: 35985135                                                                                                                                                             51/2024

DIČ: 2021439244                                                                                                                                                         AE A-5                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  

Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov
na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone

1. Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta sú poľovnícke slávnosti organizované Múzeom vo Svätom Antone (ďalej len „múzeum“). Dni sv. Huberta sú Celoslovenské poľovnícke slávnosti (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa konajú počas dvoch víkendových dní. Dátum podujatia múzeum zverejnení na webovom sídle múzea www.msa.sk

2. Múzeum počas podujatia ponúka predajcom/vystavovateľom do krátkodobého nájmu predajné/výstavné miesto (pozemok alebo nebytový priestor) za účelom predaja/vystavovania tovaru alebo poskytovania služieb. Predajca/vystavovateľ predajné/výstavné miesto užíva v súlade so Zmluvou o krátkodobom nájme (ďalej „zmluvu“) a v súlade s platnými oprávneniami a príslušnými potvrdeniami (ďalej aj ako „dokumenty“) v rozsahu vykonávanej a prevádzkovanej činnosti. Múzeum podľa zmluvy vystupuje ako prenajímateľ a predajca/vystavovateľ ako nájomca.

3. Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni Sv. Huberta vo Svätom Antone (ďalej aj ako „VP“) upravujú podmienky účasti predajcov/vystavovateľov na podujatí.

 

Podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí
____________________________________________________________________________________________

1. Prihlásiť sa o predajné/výstavné miesto za účelom predaja/vystavovania tovaru alebo poskytovania služieb na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone je možné výlučne na základe Žiadosti predajcu/vystavovateľa o predajné/výstavné miesto  (ďalej aj ako „žiadosť“).  

2. Predajca/vystavovateľ (ďalej aj ako „žiadateľ“) pošle žiadosť do 15. mája v príslušnom roku prostredníctvom Slovenskej pošty (ďalej aj ako „poštou“), prostredníctvom kuriéra, elektronicky alebo osobne. Adresa pre doručenie poštou, kuriérom alebo osobne Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, obálka je označená „DSH“.  Adresa pre elektronické zaslanie   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..  

Žiadosť o predajné/výstavné miesto musí byť žiadateľom podpísaná!

 

3. Pri posudzovaní žiadostí predajcov/vystavovateľov múzeum posudzuje účel predaja/vystavovania  tovaru, výrobkov a poskytovaných služieb a kapacitné možnosti múzea. Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada na vhodnosť ponúkaného tovaru, výrobkov a služieb, na primeranosť zastúpenia určitého tovaru a služieb v záujme druhovej variabilnosti, a najmä na jeho vhodnosť vzhľadom na tematické zameranie podujatia.

Na prevádzkovanie predajného/výstavného miesta s možnosťou predaj/vystavovania tovaru, výrobkov a poskytovania služieb na podujatí nie je právny nárok.

Múzeum si vyhradzuje právo prehodnotenia žiadosti a výberu predajcu/vystavovateľa. 

4. Predajca/vystavovateľ predajné miesto môže užívať na základe právoplatnej a účinnej Zmluvy o krátkodobom nájme. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia                     v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky ak nie je dohodnutá  účinnosť zmluvy neskôr.

5. Múzeum zašle e-mailom do 15. júna príslušného roka predajcom/vystavovateľom informáciu o účasti/neúčasti na podujatí.  

6. Múzeum zašle poštou do 15. júla príslušného roka vybraným predajcom/vystavovateľom podpísanú Zmluvu o krátkodobom nájme štatutárnym zástupcom (riaditeľom múzea).

7. Predajca/vystavovateľ do 15. augusta príslušného roka doručí poštou, kuriérom alebo osobne ním podpísanú Zmluvu o krátkodobom nájme.

8. Predajca/vystavovateľ uhradí platbu za predajné/výstavné miesto podľa podmienok dohodnutých v  zmluve.

9. Predajca/vystavovateľ predajné miesto má právo užívať po splnení všetkých dohodnutých podmienok v súlade so zmluvou.

 

 

Žiadosť
____________________________________________________________________________________________

1. Tlačivo Žiadosť a Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni. Sv. Huberta vo Svätom Antone  nájdete tu (preklik!) a na webovom sídle múzea www.msa.sk

Príslušné informácie sú k dispozícii na webovom sídle múzea www.msa.sk  alebo na pracovisku Múzea vo Svätom Antone.

 

Predajca/vystavovateľ
_____________________________________________________________________________________________

1. Predajca/vystavovateľ sa záväzne prihlasuje na obidva dni podujatia bez ohľadu na skutočnú účasť.

2. Predajca/vystavovateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že svoje osobné údaje poskytne v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov na úkony súvisiace s realizáciou zmluvy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne múzea vedenom podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

3. Predajca/vystavovateľ svojím podpisom v žiadosti potvrdzuje, že sa oboznámil so zverejnenými Všeobecnými podmienkami pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. 

 

Doručovanie
____________________________________________________________________________________________

1. Múzeum a žiadateľ predajca/vystavovateľ vzájomne súhlasia na doručovaní dokumentov poštou, kuriérom, osobne na adresu uvedenú v žiadosti alebo elektronicky vo forme e-mailovej správy.

2. Doručenie dokumentov elektronicky vo forme e-mailovej správy nahrádza doručovanie poštou, kuriérom alebo osobne. Doručenie dokumentov elektronicky na e-mailovú adresu sa považujú za doručené po troch dňoch od ich odoslania, aj keď si ich adresát neprečítal a neoboznámil sa s ich obsahom. Odo dňa nasledujúceho po doručení dokumentov začínajú plynúť všetky dohodnuté lehoty. Doručovanie dokumentov elektronicky je na vzájomnej dohode.

3. Výnimku doručenia vo forme e-mailovej správy je Zmluva o krátkodobom nájme, ktorú je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na dohodnutú adresu.

 

Záverečné ustanovania
_____________________________________________________________________________________________

1. Múzeum ako prenajímateľ s vybratým predajcom/vystavovateľom ako nájomcom uzatvorí Zmluvu o krátkodobom nájme, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, podľa ktorej predajca/vystavovateľ bude oprávnený za dohodnutých podmienok v zmluve, užívať pridelené predajné/výstavné miesto ako predmet nájmu za účelom predaja/vystavovania tovaru a výrobkov a poskytovania služieb kde nájomca uhradí prenajímateľovi dojednanú odplatu ako aj prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním predajného/výstavného miesta podľa platného Cenového výmeru o krátkodobom nájme za predajné/výstavné miesto                     pozemok alebo nebytový priestor počas dohodnutej doby nájmu.

2. V prípade, že múzeum v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať podujatie bezodkladne túto skutočnosť oznámi na webovej stránke múzea www.msa.sk.

3. Tieto Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone rušia Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone č. s. 77/2022 zo dňa 08.03.2022.  

4. Tieto Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu.

Ing. Štefan Engel, PhD.,
riaditeľ múzea

Vo Svätom Antone, dňa 29.02.2024

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]